((بسم الله الرحمن الرحیم))

 

قرآن کریم :   ((     تعاونوا علی البر  والتقوی  ولا تعاونوا  علی  الاثم والعدوان ))

امام علی (ع): ((اکرم عشیرتک ،فانهم جناحک الذی به تطیر ،واصلک الذی الیه تصیر،ویدک التی بها تصول ))

((اساسنامه صندوق تعاون فصل وفاتحه خوانی وشرایط مندرج در آن))

اساسنامه همبستگی وبرادری و صندوق تعاون بیوت:امنیشد ،حیی علوان ،سلطان،غیلان،اعجیل،اگرنفل ،امخیفی وسایر فامیل که همگی به خاندان بیت امنیشد معروف هستند

                                                                                         بسم الله الرحمن الرحیم

                                                                                        اساسنامه تعاون وبرادری

      مقدمه :

 اینجانبان  امضا کنندگان اساسنامه  مندرج  در  عنوان  فوق تعهد و ملتزم می شویم  که  مطابق  قوانین و مقررات   دولت جمهوری اسلامی ایران و شرع  مقدس  اسلام وطبق  مقررات تدوین شده دراین اساسنامه که با قوانین کشور ایران تعارض نداشته   باشد   تمامی  حقوق  برادری  و  همبستگی  خودرا در  برابر  زور گویی ها  و اجحافی که از طرف سایر طوائف یامتوجه ما می گردد حفظ نموده و از طریق  تشکیل  شورای بیوت(مذکور در عنوان اساسنامه )نسبت  به  دفع  ضرر عمل نماییم.

**شرایط والزامات عضویت در صندوق تعاون فصل وحق فاتحه خوانی:

۱- شرط سنی ورود افراد ذکوربه صندوق تعاون فصل وفاتحه خوانی شش سال تمام به بالا می باشد.

۲-  همه برادران عضو صندوق هر ساله ملزم هستند بمحض ورود فرزندان  خود به سن تعیین شده (شش سال) متصدیان امر را آگاه ساخته تا نسب به درج وثبت اسامی در سامانه صندوق اقدام نمایند.

۳-در صورتی که هریک از برادران عضو صندوق بند دو را رعایت ننموده وبه موقع اسامی فرزندان  خودر ابه سامانه صندوق اعلام  ننمایند در صورت وقوع  فوت  یا هرگونه  حادثه (فصل )برای فرد اعلام نشده،صندوق تعاون هیچگونه  تعهدی در این زمینه ندارد وضرر متوجه خود شخص است

۴-مبلغ عضویت در صندوق در حال حاضر برای هر فرد ماهانه ده هزار ریال (۱۰.۰۰۰ریال) می باشد.وچنانچه افراد بصورت اختیاری مایلند بصورت پیش پرداخت حق عضویت چند ماه آینده یکجا پرداخت نمایند. هیچگونه ممانعتی وجود ندارد.(پرداخت حق عضویت ترجیحا از یکم تا دهم همان ماه باشد )

۵-مبلغ حق فاتحه برای هر فردفعلا پنجاه هزارریال می باشد (۵۰.۰۰۰ریال)وپرداخت بموقع آن ضروری می باشد (روزهای اول فاتحه)

۶-هرگونه اختلاف شخصی و خانوادگی بین اعضای صندوق که ربطی به مقررات اساسنامه صندوق تعاون  فصل و فاتحه خوانی  ندارد   ،مانع   اجرای تعهدات   مندرج در اساسنامه صندوق وتادیه حق فاتحه خوانی  ویا فصل نمی گردد.

۷-حضور بموقع ومشارکت فعال تمامی اعضاء در کلیه مراسم از قبیل فاتحه ،ونزاعهاضروری می باشد

۸-درصورتی که فرد یا افراداز اعضای صندوق حق عضویت صندوق ویا حق فاتحه درموعد

مقررپرداخت ننمایندو پس از اخطار وحداکثربعداز چهار ماه هیچ اقدامی جهت پرداخت حق عضویت صندوق وفاتحه خوانی   ننمایند عضویت آنها از صندوق حذف ودر صورت وقوع حادثه ویا فوت هیچگونه پرداختی به انها صورت نمی گیردوتنها شرط بازگشت مجدد انها پرداخت حق  عضویت صندوق وحق فاتحه خوانی معوقه می باشد

۹- اگرفرد یا افرادی ازاعضای صندوق بهر دلیل از صندوق تعاون فصل منصرف وخارج  شوند حق مطالبه مبالغ پرداختی به  صندوق تعاون فصل را ندارندومبالغ پرداختی به صندوق فصل طبق توافق اولیه به آنها مسترد نمی شود .

۱۰-چنانچه اعضای صندوق فصل  ومجموعه فامیل تصمیم به اخراج یک عضو یا اعضایی از صندوق بخاطر انجام اعمال خلاف قانون، شرع و مخل شرف در اجتماع بگیرند باید مورد تایید نصف بعلاوه یک افراد شورای بیوت برسد.

۱۱-شرط انحلال صندوق باید به تایید نصف بعلاوه یک، شورای بیوت برسد ومبالغ پرداختی به صندوق به اعضاء مسترد میشوندبجز اعضای مذکوردر بند نه وده اساسنامه

۱۲-به هنگام وقوع حادثه نزاع ودعوا جهت حل وسازش وپرداخت فصل و خسارت به اشخاص از اقوام دیگر،باید  بزرگان خاندان  ،معتمدین وشورای بیوت مذکور در عنوان اساسنامه  الزامی می باشدوهرگونه پرداخت وجه وپول ومبالغ به دیگران بدون اطلاع ودرایت اعضای شورا تخلف از مفاد اساسنامه محسوب می شود واین  گونه  مبالغ پرداختی  به دیگران از طرف صندوق داده نمی شود

۱۳-در نزاعها هرنوع درگیری با زنان تحت هرعنوان غیر قابل قبول بوده وشخص مرتکب این اعمال خود با ید جوابگو باشد وصندوق تعهدی نداردزیرا باتوجه به اصالت عربی حسن خلق به زنان ستایش شده است

۱۴-هرگونه نقد واعتراض به شرایط اساسنامه بعد از تایید وامضا توسط اعضا غیر نافذ بوده وتنها در جلسات سالیانه وبهنگام ورود تعدیلات لازم امکانپذیر است واشخاص در این مدت ملزم به رعایت مفاد وموارد اساسنامه می باشند

۱۵-تاریخ ورودبه صندوق فصل  وعضویت درآن وپرداخت خسارت بر اساس روز پرداخت حق عضویت در بانک تعیین میشود وفصل (حوادث) قبل ازتاریخ عضویت در صندوق پرداخت نمیشود

۱۶-هرگونه هزینه های بیمارستانی اشخاص ناشی از درگیری ودعوا ونزاع برای طرفین متنازع (افراد اعضای صندوق وطرف دعوا ودرگیری )جز مفاد اساسنامه نیست ودر تعهد پرداخت از صندوق نمی باشد

***  اعمال خلاف قانون :

صندوق ومجموعه اعضای صندوق در قبال اعمال زیر که منافی با قوانین عمومی کشور وشرع مقدس اسلام وعرف هیچگونه مسئولیتی نخواهند داشت وجبران خسارت این اعمال به عهده افراد خاطی می باشد.

۱-سرقت وکلاهبرداری از افرادومردم به اشکال مختلف عواقب وتبعات قانونی وعرفی وعشایری ناشی از آن .

۲-اختلاس ودزدی از اموال دولتی وغیر دولتی عواقب وتبعات قانونی وعرفی وعشایری ناشی از آن .

۳- اعمال قاچاق که شامل مجازات دولتی می گردد

۴-اشتهاربه ولگردی وفسق وفجور عواقب وتبعات قانونی وعرفی وعشایری ناشی از آن .

۵-توزیع مواد مخدروالکلی  واعتیادومصرف هرگونه  مواد مخدروالکلی از قبیل مواد مخدرصنعتی وغیر صنعتی  عواقب وتبعات قانونی وعرفی وعشایری ناشی از آن .

۶-نزاع ودرگیری واعتداءبه دیگران  که شخص عضو صندوق در آن مقصر شناخته شود

۷-مستی وشرب خمر وتولید وفروش هرگونه مشروبات الکلی عواقب وتبعات قانونی وعرفی وعشایری ناشی از آن .

۸-ارتکاب قتل وهرگونه ضرب وجرح دیگران عواقب وتبعات قانونی وعرفی وعشایری ناشی از آن .

۹-هتاکی به نوامیس وبی حرمتی به زنان ودختران به هر طریق ممکن عواقب وتبعات قانونی وعرفی وعشایری ناشی از آن .

۱۰-اشتغال به کار طبابت بدون مدرک یا با مدارک جعلی وغیرقانونی عواقب وتبعات قانونی وعرفی وعشایری ناشی از آن .

۱۱-تخلفات اینترنتی و عواقب وتبعات قانونی وعرفی وعشایری ناشی از آن .

۱۲-صدور چکهای بی محل ،انجام معاملات وپیمان نامه ها وتعهد نامه های بی محل

۱۳-صندوقهای محله ای عواقب وتبعات قانونی وعرفی وعشایری ناشی از آن .

۱۴-مزاحمتهای تلفنی ونشر عکسهای نوامیس مردم وخلاف عفت عمومی  در رسانه های اجتماعی(شبکه های تلگرام ،واتس اپ،اینترنت ،وامثال آن

۱۵-اختفای اموال مسروقه به هر نحو عواقب وتبعات قانونی وعرفی وعشایری ناشی از آن .

۱۶-رانندگی بدون گواهینامه وبیمه کامل خودرووبیمه نامه شخص ثالث (پایه ۱و۲)

۱۷- رانندگی با ماشینهای اجاره ای بدون داشتن هرگونه قراردادبا مالک ماشین ومدارک مذکور در بند ۱۶

۱۸-از آنجایی که قتل وآدمکشی از گناهان کبیره و بمنزله قتل تمامی انسانهاست (من قتل نفس بغیر ذنب …….)ونتایج وخیمی برای همه افراد فامیل دارد لذا جهت جلوگیری از این امر ونتایج حاصله  از آن ،تمامی مجموعه اعضاءصندوق هیچگونه مسئولیتی در برابر دیه وسایر امور ندارند.وکل هزینه ها وخسارتهای ناشی از قتل وآدمکشی بر عهده قاتل می باشد

۱۹- خرید وفروش اسلحه مجاز وغیر مجاز عواقب وتبعات قانونی وعرفی وعشایری ناشی از آن .

۲۰-هرگونه استفاده از آلات قتاله گرم وسرد در جریان دعوا یا نزاع که قابلیت ضرر رساندن به دیگران دارد مردود بوده ومجموعه اعضا ء تعهدی برای عواقب مالی وجانی ناشی ازآن ندارند.(مانند تفنگ وانواع آن ،چاقو ،کارد،سرنیزه و…..)

۲۱-انجام هرگونه عمل خلاف شرع اسلام وقانون وعرف ومنافی عفت که در موارد فوق ذکر نشده است

****قوانین نزاعها ودرگیریها   : (دیه وخسارتهای مالی به طرق ذیل پرداخت می گردد.)

۱-پرداخت دیه،خسارت مالی وجانی به اشخاص طبق شرایط مندرج در اساسنامه وبموجب حکم دادگاه ویا حکم شورای حل اختلاف می باشد ودر صورت حل وفصل بصورت عرفی

تاییدیه شورای معتمدین بیوت وتصمیمات آنها مورد لحاظ قرار می گیرد.وملاک تشخیص پرداخت خسارت یا عدم پرداخت خسارت وتطبیق با شرایط اساسنامه احکام صادره قضایی وتصمیم شورا خواهد بود

۲-دیه وفصل مقتول ،مجروح ویا معلول بر اثر هر گونه حادثه ویا نزاع تماما از آن ورثه مقتول وفرد مجروح یا معلول می باشد.

۳-خسارت برای بار اول درصورت تایید شورای صندوق طبق موارد مندرج در اساسنامه :یک سوم خسارت بعهده شخص عضوصندوق ودوسوم خسارت بعهده صندوق می باشد .(یک سوم بعنوان اصطلاح عرفی فیاره گرفته می شود )

۴-خسارت برای بار دوم خسارت برای بار اول درصورت تایید شورای صندوق طبق موارد مندرج در اساسنامه:پنجاه درصد خسارت بعهده شخص عضو صندوق وپنجاه درصد باقی مانده بعهده صندوق می باشد .

۵-خسارت برای بار سوم وبیشتر :در صورت تکرار هرگونه حادثه مشابه وغیر مشابه بیش از دو بار صندوق هیچگونه تعهدی در این زمینه ندارد وکل خسارت بعهده شخص انجام دهنده می باشد.

۶-هرگونه تعدی وتجاورافراد مجموعه صندوق نسبت به همدیگربهردلیلی محکوم ومردود وغیر قابل قبول بوده وهیچگونه پرداختی از صندوق به این افراد در صورت بروز حادثه صورت نمی گیرد .

۷-اگر به یک عضو از این مجموعه از جانب سایر اقوام تعدی صورت گیرد.مجموعه فامیل حق ارتباط نزدیک ،دوستی با شخص متجاوز ومتعدی راندارند وباید به یاری برادرفامیلی خود بشتابند.

۸-درصورت هرگونه اختلاف بین افرادی از مجموعه فامیلی ، مابقی اعضاءموظفند نسب به رفع کدورت وانجام عمل مصالحه وسازش اقدام نمایند.

۹-انجام عرف حمیه ودخیل به عهده شخص می باشد وصندوق تعهدی در این زمینه ندارد.(توضیح:اگر چنانچه فرد یا افرادی از مجموعه اعضا صندوق به قصد کمک در نزاع یا سایر اموربه اشخاص خارج از مجموعه صندوق اقدام نماید خود شخص در این زمینه مسئول است ودر اصطلاح عرفی حمیه نامیده می شود .وبر عکس هرگاه فردی از اعضای صندوق با افرادیگری از عشایر وطوایف درگیری ونزاع ودعوا نماید وفرد یا افراد دیگری خارج ازصندوق (حتی از فامیل نزدیک ولی عضو صندوق نباشد )در جریان نزاع ودعوا کمک ومساعدت نمایند وموجب جرح یا صدمه ویا قتل گردندافراد مشارکتی خارج از صندوق نیز طبق رای صادره ازمحاکم قضایی ویا شهادت شهود ویا اظهارات اولیاءمجروح ومصدوم ویا مقتول متحمل خسارات ودیه به نسبت میزان مشارکت ورای دادگاه خواهند شد .. دخیل :چنانچه فردی بعلت تعیقب از طرف شخص یا اشخاص ویا مراکز انتظامی وارد محدوده مسکونی ویا … شودویا آنها را پناه دهد  وصاحب محدوده اقدام به حمایت از ایشان نماید هرگونه عواقب وخسارات ناشی از این عمل به عهده شخص صاحب محدوده است .وصندوق تعهدی در این زمینه ندارد.

۱۰- سعی شود دعوا ونزاع واختلاف با سایر طوایف وعشایرودیگران هرچه سریعتر از طریق مسائل عرفی وعشایری حل وفصل شودودرصورتیکه کاربه محاکم قضایی کشیده شود ملاک تعیین مقصر وپرداخت خسارت به عضو صندوق رای نهایی صادر از محاکم قضایی  خواهد بود که طبق این احکام نسبت به پرداخت ویا عدم پرداخت تصمیم گیری می شود.

۱۱-هرگونه اقدام به تهدید وتخویف وارعاب  دیگران که در اصطلاح عرفی (الگوامه) نامیده می شود.اگر خودسر وبدون اطلاع مجموعه اعضای صندوق صورت گیرد عواقب قانونی وعرفی وعشایری ناتجه بعهده شخص اقدام کننده است وموجب پرداخت از صندوق نمی شود

۱۲-حضور به موقع وطبق قانون افرادمتهم ویا مرتکب  جرم طبق حکم      دادگاه به مراکزانتظامی و قانونی الزامی بوده ودر صورت فرار از تعقیب قانون مجموعه اعضای صندوق وصندوق تعهدی دراین زمینه نخواهند داشت .(نه تعهد مالی ونه تعهد سازش )

۱۳-کلیه هزینه های دادرسی ودعاوی وشکوائیه ووکیل قانونی اشخاص بعهده آنان بوده وصندوق در این زمینه تعهدی ندارد.

۱۴- عواقب وخسارات مادی ومعنوی عدم اطلاع رسانی به موقع به افراد فامیل وشورا در صورت وقوع حادثه ویا نزاع و… برعهده انجام دهنده است وپرداخت خودسرانه هرگونه وجهی به عنوان خسارت یا دیه به دیگران حتی در صورت وجود حکم دادگاه ویا صورت مجلس بدون اطلاع شورا صندوق مردود بوده وباعث پرداخت از صندوق نمی شود .صندوق در این گونه موارد تعهدی ندارد

۱۵-هرگونه تبانی وایجاد نزاع مصنوعی وصوری با دیگران به قصد اخاذی از صندوق محکوم ومردود است وموجب پرداخت به فرد فریبکارعضو صندوق نمیشودودر صورت پرداخت ومشخص شدن موضوع ،مبلغ باید مسترد ودر صورت استنکاف از برگشت مبلغ

فرد تبانی کننده از صندوق اخراج خواهد شد.

*****قوانین مربوط به بیمه:

۱-هریک از اعضاءوخانواده های آنها(از مرد وزن )که هرگونه وسایل نقلیه سبک وسنگین اعم از ماشین ،موتورسیکلت ،تراکتور و….که نیاز به اخذ مجوزها ودریافت انواع بیمه نامه

.کارت شهری تاکسیرانی دارند لازم است طبق قانون رسمی کشور وتا آخرین سقف جانی ومالی والحاقیه بیمه،بیمه مسافر غیر از بستگان درجه یک  وبیمه ماههای حرام (محرم ،رجب و..)اخذ نمایند.زیرا در صورت وقوع هر گونه حادثه هزینه به عهده آنان می باشد .وصندوق تعهدی در این زمینه ندارد.وکل خسارتهای مادی وعواقب ناشی ازآن برعهده صاحب وسیله نقلیه فوق می باشد.

۲-بیمه کارگران  ومعمارانی که در احداث ساختمانها شرکت می کنند الزامی بوده وصندوق تعهدی دراین زمینه ندارد.(مانندبیمه مسئولیت ، بیمه تامین اجتماعی که از طرف شهرداری هنگام اخذ پروانه ساخت منازل اخذ می شود)

۳-اعضای صندوق دارای مشاغل، حق به کار گماردن کارگرانی که امکان بیمه برای آنها در قانون کشورتعیین نشده ، ندارند (مانند ملیت غیر ایرانی وغیره) وکلیه خسارات مت.جه صاحبان مشاغل خواهد بود

۴-اشخاص دارنده تاسیسات خدماتی وموسسات ومغازه داران وکسانی که در فعالیت اقتصادی شاغل هستند .موظفند موسسات وافراد شاغل در آنها طبق قانون بیمه مسولیت نمایند .و هرگونه ضرر وخسارت مادی متوجه شخص صاحب موسسه خواهد بود .وصندوق تعهدی ندارد.

۵-استخدام نیروهای خدماتی برای کلیه صاحبان مشاغل باید براساس قوانین ومقررات جاری استخدامی کشور واداره کارو امور اجتماعی  باشد (از نظر بیمه درمانی وبینه حوادث وبیمه عمر وغیره)

۶-سوار کردن مسافر بیش از ظرفیت تعیین شده در ماشینهای سواری وموتور سیکلت وغیره

غیر قابل قبول بوده وشخص خاطی خود باید جوابگو باشد وصندوق تعهدی ندارد.

۷- استفاده از ماشینهای باری برای مسافر کشی (اداری وشخصی )که در قانون تعریفی برای

مسافرکشی نداشته باشند غیر قابل قبول بوده وخودشخص جوابگو خواهد بود وصندوق در این زمینه تعهدی ندارد.

******: قوانین مربوط به فواتح ،جشن ومراسمات عروسی:

۱-هرگونه تیر اندازی در فواتح ومراسم عروسی وجشن ها وبا هرنوع اسلحه ومواد منفجره از قبیل ترقه های دینامیتی و…غیر قابل قبول بوده وصندوق اعضاء هیچگونه تعهدی در قبال خسارات وارده ندارد.

*******قوانینی که صندوق موظف به پرداخت آنها به اعضای خود دارد:

۱-فوت سببی در اثر مشاجره افراد وشخص عضو صندوق در آن از نظر قانونی وعرفی    مقصر شناخته نشود.

۲- حوادث دانش آموزان در مقاطع ابتدایی وراهنمایی که در اثر تصادم عفوی که ناشی از شرارت نباشد وهزینه آن بیش از غرامت پرداخت شده توسط مدرسه باشد .(دانش آموزبایدبیمه دانش آموزی داشته باشد .)

۳-دفاع از ناموس و نفس تحت شرایط مندرج در اساسنامه وبدون استفاده از اسلحه سرد وگرم

۴-هرگونه حوادث پیش بینی نشده  در اساسنامه بهنگام وقوع ،پرداخت یا عدم پرداخت آنها به تشکیل شورای بیوت وتصمیمات اخذ شده  آنها ورعایت شرایط اساسنامه  بستگی دارد.

۵- حوادث مربوط به تصادفات دوچرخه معمولی وخسارات ناشی از آن (این مفاد شامل مسابقات ورزشی با دوچرخه نمی شود)

****وظایف شورای صندوق تعاون فصل وفاتحه خوانی :

۱-طبق توافق افراد واعضای همه بیوت تعدادی از افراد بعنوان نماینده آنها در اتخاذ تصمیمات ودادن رای انتخاب شدند .که به آنها شورای صندوق تعاون فصل وفاتحه خوانی  گفته می شود .ووظایف آنها بصورت زیر می باشد.

الف- تصمیمات افرادعضوشورای صندوق تعاون طبق اساسنامه صندوق وموارد مندرج در آن وبدوراز هرگونه حب وبغض وقرابت نسبی وسببی ورعایت قانون وشرع اسلام ووجدان وضمیر اتخاذ میشود وافراد مشخص شده بعنوان شورا ملزم به حضور در جلسات تعیین شده می باشند

ب-افراد شورا ناظر براجرای دقیق وصحیح مفاد اساسنامه وصندوق می باشند .

ج –تعداداین افراد در حدود ۲۵نفر می باشد که در هنگام خسارت این افراد باید تایید یا عدم تاییدخسارت طبق اساسنامه به تمامی اعضاء اعلام نمایند.

د-تصمیمات شورا بایدمورد قبول واجرا  توسط  اعضاء واقع شود زیرا آنها نمایندگان اعضا ء جهت بررسی خسارتها، فصل از صندوق  تعاون می باشند.

ح-اسامی اعضای شورا بشرح زیر می باشد

**بیت امنیشد:۱-عبدالمحسن سیاحی (شیخ کریم )۲-چاسب طائی (مولی)۳-حاج عبدالرزاق سیاحی (ناصر)۴-حاج سعید الماهود منشداوی

۵-عباس منشداوی (حمید النادر)۶-حاج جاسم الخلیفه العلی ۷-احمد بن یبار الصالح الفراگ سیاحی ۸-عبدالواحد العیدی الکاظم سیاحی

**بیت حاج علوان :۱-حاج عبود سیاحی (سعدون )۲-حاج علی سیاحی(حسین المچمان)۳-حاج عباس سیاحی (حاج مجید الفنیان)۴ -حاج حمد سیاحی (امناتی )۵-حاج لفته سیاحی (صالح الزیدان)۶- عیسی الطعمه الهبسی

**بیت سلطان:۱-حاج محمد سیاحی (حسین العلی)۲-فیصل سیاحی(خلف )۳-منصور سیاح طاهری (لفته السعدون) ۴-چاسب سیاحی (عبدالصاحب)

**بیت اعجیل: ۱-حاج علی سیاحی (ادعیر)۲-کاظم سیاحی (حاج رمضان ) ۳-حاج رسول الرحمه العمید

**بیت حاج بلی: حاج قاسم سیاحی (حاج بلی )

**بیت اگرنفل: سعید(مجید)عبدالحسین العبودی

**بیت امخیفی :۱-حاج عبدالصاحب الکاظم عبدی ۲-قاسم بن علی المطیرسیاحی

****جناب آقای چاسب طائی (مولا المحمد)بعنوان منشی صورتجلسات ومسئول تطبیق اسناد ومدارک خسارات افراد با موارد وبندهای اساسنامه معرفی می شود

***جناب آقای عباس سیاحی (حاج مجید الفنیان) مسئول قرائت اساسنامه در جلسات می باشد

***** جناب آقای دکتر سعید سیاحی فرزند حاج کاظم السلمان بعنوان مشاور حقوقی

صنذوق انتخاب وتعیین میشودودر جلسات صندوق بعنوان ناظر حقوقی شرکت می کند

*****همچنین آقای سعید ابودانیال سیاحی بعنوان مدیر سامانه واطلاع رسان  صندوق می باشد.هزینه وحق الزحمه ایشان بصورت توافقی با اعضای شورااز حساب صندوق قابل پرداخت است .

نحوه ومراحل پرداخت خسارت :

الف –به هنگام وقوع هر گونه حادثه حتما بزرگ خاندان واعضای شورای صندوق  وهئیت تفحص تحقیق وبررسی را مطلع کنند(طبق بند۱۴قوانین نزاعها ودرگیریها اساسنامه

ب)در هنگام فصل حضور بزرگ خاندان بهمراه اعضای شورا و هئیت تفحصوتحقیق وبررسی لازم می باشد ودر صورتی هیچکدام از اشخاص فوق  مطلع وبرای  فصل دعوت نکند صندوق هیچگونه خسارتی به صاحب فصل

پرداخت نمی کند (بعلت نقض این ماده اساسنامه،ماده ۱۴قوانین نزاعها )

ج_شخص صاحب فصل حداقل  یکماه قبل از تشکیل جلسه شورای صندوق(تعاون فصل) برای بررسی موضوع

مدارک ومستندات قانونی وعرفی راتحویل هیئت تحقیق

وتفحص وبررسی نماید وهیئت  ضمن بررسی مدارک ومستندات قانونی وعرفی وتطبیق آنها نسبت به مفاد

اساسنامه نظر خودرا کتبا وبا امضا اعلام وجهت تنفید در اختیار شورای صندوق تعاون قرارمی دهند

۱-تشکیل جلسه با حضور اعضای شورای صندوق(۲۵نفر) وبزرگ خاندان وهیئت تفحص تحقیق وبررسی فصل(۱۵

نفر معرفی شده در  الحاقیه اساسنامه بجای صاحب فصل حاضر می شوند)

۲-تشکیل جلسه با قرائت قرآن شروع می شود

۳-ارائه متن وعلت تشکیل جلسه توسط مدیر جلسه (حاج حمید الماهود)

۴-استماع  نظر بزرگ خاندان واعضای شورای صندوق نسبت به حادثه

۵-گزارش هئیت تفحص تحقیق وبررسی حادثه وفصل که بجای صاحب فصل حاضر می شوند ودلایل لازم   جهت تایید یا عدم تاییدفصل را اعلام می کنند

۶-بررسی موضوع ونقد باارائه دلایل واظهار نظر شورا ی صندوق (بررسی مجدد در همان جلسه )

۷- جمع آوری رای های مخالف وموافق بصورت کتبی ومخفی وبیان نتیجه در همان جلسه  .

قابل ذکر است ۵۰درصد بعلاوه یک آرا باعث تایید یا عذم تایید جهت پرداخت فصل از صندوق تعاون می باشد (از ۲۵نفر شورای صندوق)

۸-ارائه فاکتورهای دادگاهی ومستندات در صورت

وجود دیه قانونی وارائه آنها به منشی جلسه جناب

آقای چاسب مولی طائی جهت بررسی از حیث عضویت شخص  وصحت وسقم آنها .

۹.اگر مساله بصورت عرف حل شده باشد .صحت وسقم مبلغ با هئیت تفحص تحقیق وبررسی طبق  شرایط ومفاد اساسنامه می باشد .

شرایط تشکیل صندوق تعاون

۱-تاریخ شروع تشکیل صندوق خردادماه ۱۳۹۴ می باشد.

۲-حق عضویت صندوق برای هر نفر ده هزار ریال می باشد .واین مبلغ با موافقت اعضا ءقابل افزایش است .

۳-شرایط سنی برای افراد جهت ورود وعضویت شش سال می با شد .وسرپرستان موظفند هرساله آمار فرزندان جدید الورود را اعلام نمایند.

۴-در صورت انصراف یا خارج شدن از صندوق حق مطالبه یا استراد مبالغ پرداخته شده وجود ندارد.

۵-حساب صندوق بصورت مشترک نزد بانک ملی شعبه اهوازوبنام سه نفر از امنای انتخاب شده توسط اعضاء می باشد (حاج منصور الرحمه منشداوی.-حاج قاسم حاج بلی سیاحی-

جاسم الحاج محمد الفنیان سیاحی )امانتداران صندوق می باشند.

۶-امانتداران صندوق تنها فقط در صورت ارائه مجوز صورتجلسه کتبی شورای صندوق جهت  پرداخت پول ازحساب صندوق تعاون (حساب بانکی) به افراد معرفی شده از شورای صندوق  دارند

۷-حسابرسان صندوق موظفند مبلغ موجودی صندوق در بانک ،جمع پرداختهای حاصله

وسود بانکی بصورت صورتحساب بانکی تهیه ودر پایان سال مالی در جلسه آخر سال به

شورای صندوق تعاون گزارش نمایند

هئیت تفحص وتحقیق وبررسی فصل وبررسی آن بابا اساسنامه صندوق تعاون وظایف هئیت واسامی اعضای آن:

این هئیت که خود منتخبی از اعضای شورای صندوق می باشد ،ووظیفه آن بررسی فصل وحادثه وتطبیق آن با شرایط مندرج در اساسنامه می باشد.ومتشکل  از ۱۵نفر   اعضای اصلی شورای صندوق می باشد .این هئیت مدارک ومستندات فرد صاحب فصل ویا حادثه

که از محاکم صالحه ویا بصورت عرفی وعشایری در اختیار دارد حداقل یکماه قبل از جلسه

شورای صندوق ،مورد بررسی کامل قرار می دهد .ونتیجه واعلام نظر خودرا بصورت مکتوب

(تایید یاعدم تایید همراه با ذکر دلایل طبق اساسنامه وتحقیقات صورت گرفته از حادثه) وامضا شده بدون حضور صاحب فصل ،در اختیار شورای ۲۵نفری قرار می دهد تادر جلسه شورای صندوق اعضای شورا صندوق با تطبیق مجدد با اساسنامه  در موردفصل یاخسارت تصمیم گیری نهایی شود .

اعضای هئیت

***بیت امنیشد

۱-چاسب بن مولا

۲-عبدالمحسن شیخ کریم

۳-حاج جاسم الخلیفه العلی

۴-حاج رزاق النماصر المزعل

***بیت حاج علوان

۱-حاج عبود السعدون

۲-حاج عباس الحاج مجیدالفنیان

۳-حاج حمد المناتی

***بیت سلطان

۱-حاج محمد الحسین العلی

۲-فیصل الخلف

***بیت اعجیل

۱-حاج علی الحاج ادعیر

۲-کاظم الحاج رمضان

***بیت غیلان

حاج قاسم الحاج بلی

***بیت اگرنفل

۱-مجید العبدالحسین العبودی

***بیت امخیفی:

۱-حاج عبدالصاحب الکاظم

توجه: قابل توجه برادران محترم عضو صندوق چنانچه نسبت به شرایط وموارد صندوق واختیارات شوراوهیات امنای آن انتقاد یا نظری دارند .انتقادات ونظرات خودرا کتبا به شورا ویا هیات امنا ی صندوق تحویل دهند تا مورد بررسی قرارگیرند ودر مورد آنها تصمیم گیری صورت گیرد.

*****در پایان ضمن آرزوی قبولی اعمال نزد خداوند متعال وآرزوی سلامتی برای تمامی عزیزان امیدواریم کلیه برادران آیه مبارکه ((ان الله یامربالعدل والاحسان وایتای ذی القربی وینهی عن الفحشاءوالمنکروالبغی یعظکم لعلکم تذکرون)) نصب العین خود قرار داده وبه آن عمل نمایند.وکلیه افرادتحت سرپرستی خود رابه نظم وآرامش اجتماعی وعدم تجاوزوتعدی به دیگران توصیه وسفارش نمایند

***** کلیه برادران سرپرست بیوت ضمن تکثیر وکپی این اساسنامه وشرایط صندوق تعاون در اختیار اعضای مجموعه خودقرار داده ونسبت به توضیح وتفهیم مفاد مندرج در اساسنامه اقدام فرمایند.واعضای مجموعه خودرا نسبت به التزام عملی به مفاد اساسنامه تشویق نمایند.

****فرمهای ضمیمه اساسنامه :

۱ -فرم تعهدوتایید اعضای صندوق نسبت به اجرای عملی اساسنامه

۲- فرم مشخصات افراد واجدین شرایط سنی جهت عضویت در صندوق

Print Friendly, PDF & Email

بازدیدها: ۶۶۶

 حق نشر © انتشار نوشته هاي اين وبگاه در سايت ها و نشريات تنها با ذکر نام و درج لينک مجاز است.
طراحي شده توسط گروه علی دهقان