شناسه پرداخت اعضاء

شناسه پرداخت اعضاء
ردیف شناسه پرداخت مشخصات اعضاء
۱ ۱۷۵۴۸۷۶۸۶۲۰۰۱۵۲ سعیدبن عبودالصالح
۲ ۱۹۸۷۶۰۵۷۹۹۰۰۲۶۵ یوسف شیخ عیسی
۳ ۱۹۸۹۳۹۹۹۶۷۰۰۳۶۷ عبدالسلام بن صمد
۴ ۱۸۱۸۰۷۹۸۵۲۰۰۴۱۴ عباس بن حمید
۵ ۱۹۸۹۳۹۶۰۳۸۰۰۵۴۳ حمیدالماهود کاظم
۶ ۱۹۸۹۳۹۴۰۴۳۰۰۶۲۶ حاج منصوربن رحمه
۷ ۱۹۸۹۲۶۲۰۴۱۰۰۷۰۸ مهدی بن حاج صالح
۸ ۱۹۸۹۳۹۲۹۳۸۰۰۸۸۶ سعیدبن حاج علی
۹ ۱۹۸۹۷۰۴۲۹۸۰۰۹۲۹ مهدی بن جبارحاتم کا
۱۰ ۱۰۳۸۶۶۸۱۷۳۰۱۰۵۷ حسین بن سرتیب
۱۱ ۱۹۸۱۴۰۴۲۵۱۰۱۱۱۲ عبدالرضا بن درویل
۱۲ ۱۸۱۷۲۵۳۶۱۱۰۱۲۷۱ کمال بن جلیل سعدون
۱۳ ۱۹۸۹۶۸۳۱۹۳۰۱۳۵۶ حسن بن حاج صالح
۱۴ ۱۹۸۱۵۳۶۷۲۷۰۱۴۸۵ عبدالرزاق بن قاسم
۱۵ ۱۹۸۰۱۶۳۳۷۵۰۱۵۴۲ چاسب بن عبدالصمد
۱۶ ۱۹۸۹۴۲۵۸۳۶۰۱۶۷۲ حسین بن محمدعبود
۱۷ ۱۹۸۹۵۳۹۵۱۳۰۱۷۶۶ مسعودبن احمدعبود
۱۸ ۱۹۸۷۶۱۶۰۱۴۰۱۸۴۵ علی ناصر مزعل
۱۹ ۱۳۸۴۵۴۵۸۷۴۰۳۱۴۰ منصورعباس صیهود
۲۰ ۱۹۸۹۵۲۲۹۷۱۰۲۰۲۸ رحیم بن صیهود
۲۱ ۱۹۸۹۵۲۸۵۱۱۰۲۱۱۲ منصوربن خلف کاظم
۲۲ ۱۹۸۷۶۲۹۹۳۰۰۲۲۲۶ سعید بن محمدلطیف
۲۳ ۱۹۸۷۷۸۸۹۲۳۰۲۳۵۸ عبدالحسین بن جاسم محمد
۲۴ ۱۹۸۸۲۳۹۷۷۱۰۲۴۳۲ ناجی{عبدالحسن}بن رحمه
۲۵ ۴۷۲۲۰۹۱۵۱۱۰۲۵۶۹ فیصل بن لفته عوفی
۲۶ ۱۹۸۸۰۷۵۵۰۵۰۲۶۱۲ حسن بن جاسم حمدان
۲۷ ۱۹۸۸۲۴۹۴۷۳۰۲۷۵۸ نادی بن عیسی محمد
۲۸ ۱۹۸۹۵۲۲۹۵۵۰۲۸۰۵ بیت صمد حاتم شده
۲۹ ۱۷۵۵۶۲۸۶۷۶۰۲۹۴۰ علی بن محمدبنیان
۳۰ ۱۹۸۹۵۲۳۹۰۰۰۳۰۰۴ ناصر{چاسب}بن مولا
۳۱ ۱۳۸۴۵۴۵۸۷۴۰۳۱۴۰ مهران بن عباس صیهود
۳۲ ۱۹۸۷۶۳۴۵۸۶۰۳۲۶۲ حسن بن عبودالکاظم
۳۳ شیخ طاهرسرتیب
۳۴ ۱۹۸۹۳۸۶۷۴۱۰۳۴۴۵ عبدالامیربن صمد
۳۵ ۱۹۸۹۰۲۲۴۹۹۰۳۵۶۳ عبدالساده بن صمد
۳۶ ۱۷۵۵۸۹۹۷۸۵۰۳۶۵۲ علی ناجی بن صمد
۳۷ ۱۹۸۹۵۴۳۸۲۰۰۳۷۶۷ احمدصیهودکاظم
۳۸ ۱۷۵۷۱۷۳۶۵۱۰۳۸۷۵ مسعود بن هادی لفته
۳۹ ۱۷۴۲۵۰۴۳۴۸۰۳۹۷۵ حمیدالعبودالمزبان
۴۰ ۱۷۵۶۶۳۸۲۳۳۰۴۰۴۹ عیسی حاج طعمه هبسی
۴۱ ۱۹۸۹۳۹۴۴۲۶۰۴۱۳۳ عبدالامیر خلیفه العلی
۴۲ ۱۹۸۷۵۹۶۱۲۹۰۴۲۴۹ حاج جاسم خلیفه العلی
۴۳ ۱۹۸۹۲۲۱۳۲۷۰۴۳۲۹ عباس جبارصالح الفراگ
۴۴ ۱۹۸۹۲۱۰۹۲۹۰۴۴۶۲ احمدبن جبار/الفراگ
۴۵ ۱۹۸۹۰۶۰۵۳۶۰۴۵۳۴ عبدالواحدسیاحی/ارمیض
۴۶ ۱۷۵۴۷۷۸۶۳۱۰۴۶۹۲ سلمان بن داودبیت ارمیض
۴۷ ۱۹۸۹۷۳۴۶۰۱۰۴۷۸۴ عبدالرضابن جباربیت اعبوسی
۴۸ ۱۹۸۹۲۲۲۸۲۱۰۴۸۵۶ جاسم بن مناتی محی
۴۹ ۱۸۱۶۹۶۴۷۳۵۰۴۹۳۷ خالدبن داودحسن
۵۰ ۱۹۸۸۹۹۹۸۹۸۰۵۰۳۷ حاج حمدبن مناتی
۵۱ ۱۷۵۴۶۹۷۹۱۷۰۵۱۸۱ کاظم بن لفته لازم
۵۲ ۱۷۵۰۸۶۵۵۲۱۰۵۲۲۲ بیت فیصل شلش
۵۳ ۱۷۵۴۶۶۳۰۰۱۰۵۳۲۵ عبدالزهرا بن لفته
۵۴ ۱۷۵۳۵۳۱۵۴۳۰۵۴۴۸ عادل بن عبودسعدون
۵۵ ۱۹۸۹۶۷۷۳۷۱۰۵۵۹۵ حاج کریم العیدان
۵۶ ۱۸۱۷۰۳۹۳۹۳۰۵۶۵۷ عبدالامیربن سعدون
۵۷ ۱۹۸۹۲۷۱۸۶۳۰۵۷۸۴ حاج علی بن حسین
۵۸ ۱۸۸۱۹۳۰۶۲۹۰۵۸۶۵ حاج عباس بن مجیدفنیان
۵۹ ۱۷۵۴۸۰۷۹۴۱۰۵۹۳۷ عادل بن جابر عوفی علی
۶۰ ۱۷۵۴۷۴۵۸۰۶۰۶۰۶۸ دکترعلی حاج جبارسلمان
۶۱ ۱۷۵۳۵۱۰۱۹۸۰۶۱۶۰ خلیل بن یعقوب زیدان
۶۲ ۱۹۸۹۵۱۶۸۸۲۰۶۲۸۵ بیت علی شلش الصبح
۶۳ ۱۹۸۹۶۸۲۱۱۱۰۶۳۴۷ عبدالزهرا بن مناتی
۶۴ ۱۷۴۱۴۰۲۵۸۱۰۶۴۲۰ مرتضی بن عبودمحمد عمید
۶۵ ۱۷۴۰۱۶۲۴۲۰۰۶۵۶۴ جوادبن کاظم عوده حسن
۶۶ ۱۷۵۰۹۳۲۰۹۱۰۶۶۷۴ غلامرضا بن حاج رمضان
۶۷ ۱۹۸۹۳۸۳۰۸۴۰۶۷۹۴ منصورخلیفه علی
۶۸ ۱۷۵۴۳۱۹۳۷۸۰۶۸۲۵ فرهادبن عبد رحمه
۶۹ ۱۷۵۴۶۶۳۳۷۰۰۶۹۱۳ حاج رسول بن رحمه العمید
۷۰ ۱۹۳۰۵۵۳۵۳۶۰۷۰۱۹ عبدالزهرابن اهویچل
۷۱ ۱۷۵۴۷۰۳۳۲۱۰۷۱۴۳ علی بن رحمه العمید
۷۲ ۱۷۵۵۹۱۲۴۴۷۰۷۲۲۰ لفته بن رحمه العمید
۷۳ ۱۷۵۴۶۷۲۱۸۳۰۷۳۸۳ حاج علی بن دعیرحسین
۷۴ ۱۷۵۴۷۲۱۱۸۴۰۷۴۹۸ علی حاج  ضغیر
۷۵ ۱۷۵۵۹۳۲۸۶۳۰۷۵۴۶ کاظم بن رمضان بنات
۷۶ ۱۹۸۷۵۹۳۷۵۸۰۷۶۲۲ حسن بن شلتاق عسکر
۷۷ ۱۹۸۷۵۳۷۶۴۵۰۷۷۱۰ حاج عبدالصاحب کاظم
۷۸ ۱۷۵۱۰۶۷۵۴۸۰۷۸۶۹ مجیدبن عبدالحسین{اگرنفل}
۷۹ ۱۹۸۹۵۳۲۳۱۴۰۷۹۱۰ ناصر{قاسم}بن بلی
۸۰ ۱۹۸۰۰۹۷۸۹۵۰۸۰۷۶ حسن جاسم حمیدکریم
۸۱ ۱۷۵۴۷۲۲۴۰۷۰۸۱۷۵ یوسف عباس علی
۸۲ ۱۹۸۹۰۹۶۶۵۴۰۸۲۵۴ ناجی عبدمحمدمحسن
۸۳ ۱۷۵۰۸۲۲۷۳۳۰۸۳۶۱ جلیل عباس علی
۸۴ ۱۷۵۶۹۸۴۹۵۶۰۸۴۷۸ هانی بن چنعان محسن
۸۵ ۱۹۸۷۵۹۱۳۷۲۰۸۵۸۲ منصور بن لفته سعدون بدن
۸۶ ۱۹۸۹۶۹۱۷۵۶۰۸۶۴۴ حاج محمدحسین
۸۷ ۱۷۴۰۲۸۸۷۶۹۰۸۷۸۸ حاج جبارحسین
۸۸ ۱۷۵۴۶۵۶۴۱۲۰۸۸۱۳ عبود بن حسین علی
۸۹ ۱۷۵۴۷۴۵۵۴۷۰۸۹۶۷ رستم بن حسین علی
۹۰ ۱۷۵۷۴۱۰۲۸۷۰۹۰۹۸ جوادبن لفته حسین
۹۱ ۱۷۵۰۴۳۸۲۱۶۰۹۱۲۱ حسین عبدچنعان محسن
۹۲ ۱۹۸۸۹۷۲۲۷۲۰۹۲۰۹ رضا بن فیصل خلف
۹۳ ۱۹۸۷۶۵۷۸۷۱۰۹۳۰۱ مهدی بن کاظم نعمه رسن
۹۴ ۱۷۵۵۹۱۰۲۸۳۰۹۴۳۶ خلف بن حاج بشیرچنعان
۹۵ ۱۹۸۹۴۰۶۳۱۹۰۹۵۱۳ جاسم بن خلف المکلف
۹۶ ۱۹۸۹۶۸۸۴۶۲۰۹۶۳۹ اقبال{عبدالامیر} عبدالصاحب
۹۷ ۱۹۸۹۳۰۶۴۱۱۰۹۷۸۲ محسن عبدالصاحب
۹۸ ۱۷۵۰۶۵۲۸۸۹۰۹۸۴۷ سعیدبن حبیب شعلان
۹۹ ۱۹۸۹۰۱۰۵۸۱۰۹۹۹۱ سعیدبن محمدکریم
۱۰۰ ۱۹۸۹۴۷۰۹۹۸۱۰۰۵۵ جباربن خلف المکلف
۱۰۱ ۱۷۵۱۶۶۳۸۶۸۱۰۱۳۳ کاظم بن حسن حنتوش
۱۰۲ ۱۹۸۹۲۶۴۴۲۵۱۰۲۰۲ منصوربن خلف المکلف
۱۰۳ ۱۷۵۰۸۴۲۰۶۸۱۰۳۲۹ عبدالکریم بن حسن علی
۱۰۴ ۱۹۸۹۰۷۳۱۵۸۱۰۴۱۷ خالد رحیم حمادی
۱۰۵ ۱۷۵۰۸۶۶۳۰۷۱۰۵۳۵ علی حمیدمحسن
۱۰۶ ۱۷۵۴۸۳۷۳۳۶۱۰۶۸۹ کاظم بن عبدالزهراعوده
۱۰۷ ۱۷۵۴۸۸۳۱۹۲۱۰۷۹۲ سعیدبن المرحوم جبارشلش
۱۰۸ ۱۷۵۴۸۰۱۴۱۲۱۰۸۶۵ یعقوب بن چخیور
۱۰۹ ۱۷۵۵۱۵۴۸۳۶۱۰۹۷۱ عیدی بن عبدالرضا مطر
۱۱۰ ۱۹۸۷۵۹۶۱۲۹۰۴۲۴۹ رحیم خلیفه علی
۱۱۱ ۱۷۵۰۸۶۳۵۴۵۱۱۱۱۶ قاسم بن علی مطر
۱۱۲ ۱۷۵۷۲۸۲۹۸۱۱۱۲۴۸ فرهادبن طاهرحسین مطر
۱۱۳ ۱۷۵۷۲۲۰۲۶۷۱۱۳۴۷ عباس بن عبدالامیرشلش قاسم
۱۱۴ ۱۷۵۴۷۹۹۱۴۰۱۱۴۴۹ بیت المرحوم یعقوب بنات شلش
۱۱۵ ۱۷۵۱۳۰۰۲۴۳۱۱۵۸۱ سعیدبن عاصی بن علی
۱۱۶ ۱۷۵۴۹۲۸۶۱۷۱۱۶۱۳ بیت اشراتی{قاسم} شلش
۱۱۷ ۱۷۵۴۷۱۱۸۲۰۱۱۷۶۲ عیسی حسن مطر
۱۱۸ ۱۷۵۳۵۱۷۳۰۳۱۱۸۴۶ اسکندر حسن مطر
۱۱۹ ۱۹۸۰۰۰۳۹۶۳۱۱۹۶۹ حسن جاسم محمدزایرکریم
۱۲۰ ۱۹۸۹۲۲۱۴۳۲۱۲۰۷۸ حبیب حاج مجید کریم
۱۲۱ ۱۹۸۷۷۰۹۴۹۷۱۲۱۷۵ حیدرقناد سرتیب
۱۲۲ ۱۷۵۴۸۱۲۸۵۶۱۲۲۸۲ بیت المرحوم علی لفته لازم
۱۲۳ ۱۹۸۸۹۷۰۶۶۰۱۲۳۶۷ بیت کاظم المزبان
۱۲۴ ۱۷۵۵۹۶۷۵۸۶۱۲۴۳۶ بیت گاطع نعمه المزبان
۱۲۵ ۱۷۵۴۳۳۶۸۳۳۱۲۵۴۸ بیت رحیم چفیت
۱۲۶ ۱۹۸۹۳۸۵۹۶۶۱۲۶۹۷ حسن خلیفه علی
۱۲۷ ۱۹۸۷۵۹۶۱۲۹۰۴۲۴۹ سعیدخلیفه علی
۱۲۸ ۱۷۵۵۶۹۹۶۴۶۱۲۸۳۵ محمودخلیفه علی
۱۲۹ ۱۹۸۷۶۷۶۴۱۶۱۲۹۹۴ طالب صالح سرتیب
۱۳۰ ۱۹۸۹۵۳۳۹۸۱۱۳۰۴۸ فوادصیهود الکاظم
۱۳۱ ۱۹۸۹۳۷۳۸۸۷۱۳۱۶۹ مهدی حیال کاظم
۱۳۲ ۱۷۵۴۶۸۱۰۳۴۱۳۲۳۴ خلف محسن صبح
۱۳۳ ۱۷۵۳۵۳۱۵۴۳۰۵۴۴۸ محمدعیدان العماره
۱۳۴ ۱۷۵۶۰۰۸۴۵۰۱۳۴۲۲ پیمان عزیزعباس
۱۳۵ ۱۹۸۹۲۱۰۹۲۹۰۴۴۶۲ مطرجبار صالح فراگ
۱۳۶ ۱۹۸۹۲۱۰۹۲۹۰۴۴۶۲ جاسم محمدصمصام
۱۳۷ ۱۹۸۹۵۲۹۷۹۸۱۳۷۴۹ عبدالکریم جاسم حمدان
۱۳۸ ۱۷۵۵۶۶۱۱۹۳۱۳۸۱۳ مسعودبن محمدبنیان
۱۳۹ ۱۷۵۴۳۲۲۹۵۶۱۳۹۰۵ عارف بن جاسم علی مطر
۱۴۰ ۱۹۸۹۰۳۱۵۴۴۱۴۰۹۲ خالدیبارنعمه رسن
۱۴۱ ۱۷۵۰۸۳۴۸۰۴۱۴۱۲۴ مجیدبن عباس علی
۱۴۲ ۱۷۵۴۸۵۴۹۷۴۱۴۲۰۶ رضا بن سعدون محیی
۱۴۳ ۴۷۲۲۱۳۲۹۰۹۱۴۳۲۷ بیت سعدون المزعل
۱۴۴ ۱۹۸۹۵۳۲۳۵۷۱۴۴۸۵ حسن کریم غضبان
۱۴۵ ۱۷۵۶۹۶۸۰۷۱۱۴۵۲۶ حمید حسن محسن بندر
۱۴۶ ۱۷۵۴۵۴۴۵۹۱۱۴۶۹۰ علی حسین عیدان
۱۴۷ ۱۸۱۹۴۵۱۸۵۲۱۴۷۰۱ حاج فریدخلیفه العلی
۱۴۸ ۱۷۴۱۵۷۷۷۳۱۱۴۸۵۶ خلف رمضان چفیت
۱۴۹ ۱۹۸۹۲۹۵۱۳۴۱۴۹۸۱ عبدالکریم بن عیسی محمد
۱۵۰ ۱۹۸۸۲۴۹۴۹۱۱۵۰۲۷ محمدبن حسین محمد کاظم
۱۵۱ ۱۹۸۹۵۳۳۶۸۱۱۵۱۶۱ قاسم بلی
Print Friendly, PDF & Email

بازدیدها: ۲۱۸

در تاريخ 07/آذر/1395 ۴ دیدگاه برچسب ها :

نوشته شده توسط سعیدابودانیال سیاحی

وبسایت

۴ ديدگاه

 1. محمود خليفه منشداوی گفت:

  ضمن عرض ادب واحترام وسپاس از زحمات شما
  اگر ممکن بود میزان بدهی هر شخص به محض ثبت شناسه پرداخت ظاهر میشد ودر فیلد خود قرار می گرفت بهتر بود با توجه به اینکه اغلب اعضا از میزان شهریه وتغییر ات آن ومیزان بدهی گذشته اطلاع ندارند
  البته می‌توان با ورود شناسه هر شخص برنامه شروع به جستجو کند و میزان قابل پرداخت وی مشخص شود و از همان منو وارد درگاه پرداخت شود.

  • سعیدابودانیال سیاحی گفت:

   ضمنا تشکر از پیشنهادشما برادر عزیز ان شاء الله از سال جدید ۱۴۰۲ این برنامه قابل اجرا خواهدشد.

دیدگاه خود را بیان کنید


 حق نشر © انتشار نوشته هاي اين وبگاه در سايت ها و نشريات تنها با ذکر نام و درج لينک مجاز است.
طراحي شده توسط گروه علی دهقان