آخرین بروزرسانی ۱ام فروردین ۱۴۰۲ در ۱۲:۳۸ ب٫ظ

ردیفشناسه سرپرستمشخصات سرپرستتعداد اعضاءسال ۹۴سال ۹۵سال ۹۶سال ۹۷سال ۹۸سال ۹۹سال۱۴۰۰سال۱۴۰۱
۱۱۷۵۴۸۷۶۸۶۲۰۰۱۵۲
سعیدبن عبودالصالح
۱۰ نفر
۲۱۹۸۷۶۰۵۷۹۹۰۰۲۶۵
چاسب شیخ عیسی
۳ نفر
۳۱۹۸۹۳۹۹۹۶۷۰۰۳۶۷
عبدالاسلام بن صمد
۲ نفر
۴۱۸۱۸۰۷۹۸۵۲۰۰۴۱۴
عباس بن حمید
۱۵ نغر
۵۱۹۸۹۳۹۶۰۳۸۰۰۵۴۳
حمیدالماهود کاظم
۱۷ نفر
۶۱۹۸۹۳۹۴۰۴۳۰۰۶۲۶
حاج منصوربن رحمه
۱۵ نفر
۷۱۹۸۹۲۶۲۰۴۱۰۰۷۰۸
مهدی بن حاج صالح
۱۰ نفر
۸۱۹۸۹۳۹۲۹۳۸۰۰۸۸۶
حاج علی احیال
۹ نفر
۹۱۹۸۹۷۰۴۲۹۸۰۰۹۲۹
مهدی بن جبارحاتم ۴ نفر
۱۰۱۰۳۸۶۶۸۱۷۳۰۱۰۵۷
حسین بن سرتیب
۲ نفر
۱۱۱۹۸۱۴۰۴۲۵۱۰۱۱۱۲
عبدالرضا بن درویل
۲ نفر
۱۲۱۸۱۷۲۵۳۶۱۱۰۱۲۷۱
کمال جلیل سعدون
۱۲ نفر
۱۳
۱۴۱۹۸۱۵۳۶۷۲۷۰۱۴۸۵
عبدالرزاق بن قاسم
۲ نفر
۱۵۱۹۸۰۱۶۳۳۷۵۰۱۵۴۲
چاسب بن عبدالصمد
۷ نفر
۱۶۱۹۸۹۴۲۵۸۳۶۰۱۶۷۲
حسین محمدعبود
۴ نفر
۱۷۱۹۸۹۵۳۹۵۱۳۰۱۷۶۶
مسعودبن احمدعبود
۲ نفر
۱۸۱۹۸۷۶۱۶۰۱۴۰۱۸۴۵علی ناصر مزعل۱۲ نفر
۱۹۱۳۸۴۵۴۵۸۷۴۰۳۱۴۰
حاج منصورعباس صیهود
۲
۲۰۱۹۸۹۵۲۲۹۷۱۰۲۰۲۸
رحیم بن صیهود
۵ نفر
۲۱۱۹۸۹۵۲۸۵۱۱۰۲۱۱۲
منصوربن خلف کاظم
۴ نفر
۲۲۱۹۸۷۶۲۹۹۳۰۰۲۲۲۶
سعید محمدلطیف
۶ نفر
۲۳۱۹۸۷۷۸۸۹۲۳۰۲۳۵۸
حسین جاسم محمد
۲ نفر
۲۴۱۹۸۸۲۳۹۷۷۱۰۲۴۳۲ناجی بن رحمه رمضان
۶ نفر
۲۵۴۷۲۲۰۹۱۵۱۱۰۲۵۶۹
فیصل بن لفته عوفی
۹ نفر
۲۶۱۹۸۸۰۷۵۵۰۵۰۲۶۱۲
حسن جاسم حمدان
۳ نفر
۲۷۱۹۸۸۲۴۹۴۷۳۰۲۷۵۸
نادی عیسی محمد
۲ نفر
۲۸۱۹۸۹۵۲۲۹۵۵۰۲۸۰۵
رسول صمد حاتم شده۶ نفر
۲۹۱۷۵۵۶۲۸۶۷۶۰۲۹۴۰
علی بن محمدبنیان
۲ نفر
۳۰۱۹۸۹۵۲۳۹۰۰۰۳۰۰۴
ناصر{چاسب}بن مولا
۲۲ نفر
۳۱۱۳۸۴۵۴۵۸۷۴۰۳۱۴۰
مهران عباس صیهود
۲ نفر
۳۲۱۹۸۷۶۳۴۵۸۶۰۳۲۶۲
حسن عبودالکاظم
۴ نفر
۳۳
۳۴۱۹۸۹۳۸۶۷۴۱۰۳۴۴۵
عبدالامیربن صمد
۴ نفر
۳۵۱۹۸۹۰۲۲۴۹۹۰۳۵۶۳
عبدالساده بن صمد
۷ نفر
۳۶۱۷۵۵۸۹۹۷۸۵۰۳۶۵۲
ناجی بن صمد
۳ نفر
۳۷۱۹۸۹۵۴۳۸۲۰۰۳۷۶۷
احمدصیهودالکاظم
۳ نفر
۳۸۱۷۵۷۱۷۳۶۵۱۰۳۸۷۵
مسعود هادی لفته
۳ نفر
۳۹۱۷۴۲۵۰۴۳۴۸۰۳۹۷۵
حمیدالعبودالمزبان
۳ نفر
۴۰۱۷۵۶۶۳۸۲۳۳۰۴۰۴۹
عیسی حاج طعمه
۱۵ نفر
۴۱۱۹۸۹۳۹۴۴۲۶۰۴۱۳۳
عبدالامیرخلیفه
۲ نفر
۴۲۱۹۸۷۵۹۶۱۲۹۰۴۲۴۹
حاج جاسم خلیفه
۴ نفر
۴۳۱۹۸۹۲۲۱۳۲۷۰۴۳۲۹
عباس جبار-الفراگ
۶ نفر
۴۴۱۹۸۹۲۱۰۹۲۹۰۴۴۶۲
احمدبن جبار/الفراگ
۴ نفر
۴۵۱۹۸۹۰۶۰۵۳۶۰۴۵۳۴
عبدالواحدعیدی کاظم
۱۴ نفر
۴۶۱۷۵۴۷۷۸۶۳۱۰۴۶۹۲
سلمان داود-ارمیض
۱۲ نفر
۴۷۱۹۸۹۷۳۴۶۰۱۰۴۷۸۴
رضاجبار-اعبوسی
۱۵ نفر
۴۸۱۹۸۹۲۲۲۸۲۱۰۴۸۵۶
جاسم مناتی محی
۳ نفر
۴۹۱۸۱۶۹۶۴۷۳۵۰۴۹۳۷
خالدبن داودحسن
۱۰ نفر
۵۰۱۹۸۸۹۹۹۸۹۸۰۵۰۳۷
حمدوهاشم امناتی
۱۰ نفر
۵۱۱۷۵۴۶۹۷۹۱۷۰۵۱۸۱
کاظم وعباس لفته لازم
۳ نفر
۵۲۱۷۵۰۸۶۵۵۲۱۰۵۲۲۲
فیصل واحمدالشلش
۹ نفر
۵۳۱۷۵۴۶۶۳۰۰۱۰۵۳۲۵
عبدالزهرا بن لفته
۴ نفر
۵۴۱۷۵۳۵۳۱۵۴۳۰۵۴۴۸
عادل عبودسعدون
۹ نفر
۵۵۱۹۸۹۶۷۷۳۷۱۰۵۵۹۵
حاج کریم العیدان
۵ نفر
۵۶۱۸۱۷۰۳۹۳۹۳۰۵۶۵۷
عبدالامیربن سعدون
۸ نفر
۵۷۱۹۸۹۲۷۱۸۶۳۰۵۷۸۴
علی حسین مچمان
۳۵ نفر
۵۸۱۸۸۱۹۳۰۶۲۹۰۵۸۶۵
عباس مجیدفنیان
۱۶ نفر
۵۹۱۷۵۴۷۶۹۱۹۵۰۵۹۵۴
۶۰۱۷۵۴۷۴۵۸۰۶۰۶۰۶۸
بیت سلمان المزبان۳۹ نفر
۶۱۱۷۵۳۵۱۰۱۹۸۰۶۱۶۰
خلیل یعقوب زیدان
۱۸ نفر
۶۲۱۹۸۹۵۱۶۸۸۲۰۶۲۸۵
علی شلش الصبح
۱۰ نفر
۶۳۱۹۸۹۶۸۲۱۱۱۰۶۳۴۷
عبدالزهرا بن مناتی
۶ نفر
۶۴۱۷۴۱۴۰۲۵۸۱۰۶۴۲۰
عبودمحمدالعمید
۳ نفر
۶۵۱۷۴۰۱۶۲۴۲۰۰۶۵۶۴
کاظم عوده حسن
۷ نفر
۶۶۱۷۵۰۹۳۲۰۹۱۰۶۶۷۴
رمضان حسن العمید۱۰ نفر
۶۷
۶۸۱۷۵۴۳۱۹۳۷۸۰۶۸۲۵
فرهادبن عبد رحمه
۵ نفر
۶۹۱۷۵۴۶۶۳۳۷۰۰۶۹۱۳
رسول رحمه العمید
۸ نفر
۷۰۱۹۳۰۵۵۳۵۳۶۰۷۰۱۹
عبدالزهرابن اهویچل
۱۰ نفر
۷۱۱۷۵۴۷۰۳۳۲۱۰۷۱۴۳
علی رحمه العمید
۲ نفر
۷۲۱۷۵۵۹۱۲۴۴۷۰۷۲۲۰
لفته بن رحمه العمید
۴ نفر
۷۳۱۷۵۴۶۷۲۱۸۳۰۷۳۸۳
علی دعیرحسین
۱۲ نفر
۷۴۱۷۵۴۷۲۱۱۸۴۰۷۴۹۸
علی حاج ضغیر شلش
۱۰ نفر
۷۵۱۷۵۵۹۳۲۸۶۳۰۷۵۴۶
کاظم بن رمضان بنات
۱۵ نفر
۷۶۱۹۸۷۵۹۳۷۵۸۰۷۶۲۲
بیت شلتاق عسکر
۱۳ نفر
۷۷۱۹۸۷۵۳۷۶۴۵۰۷۷۱۰
عبدالصاحب کاظم
۸ نفر
۷۸۱۷۵۱۰۶۷۵۴۸۰۷۸۶۹
مجیدحسن {اگرنفل}
۴۷ نفر
۷۹۱۹۸۹۵۳۲۳۱۴۰۷۹۱۰
ناصر{قاسم}بن بلی
۱۵ نفر
۸۰۱۹۸۰۰۹۷۸۹۵۰۸۰۷۶
جاسم حمیدکریم بدن۱۳ نفر
۸۱۱۷۵۴۷۲۲۴۰۷۰۸۱۷۵
یوسف عباس علی
۴ نفر
۸۲۱۹۸۹۰۹۶۶۵۴۰۸۲۵۴
عبدمحمدمحسن
۱۲ نفر
۸۳۱۷۵۰۸۲۲۷۳۳۰۸۳۶۱
جلیل عباس علی
۶ نفر
۸۴۱۷۵۶۹۸۴۹۵۶۰۸۴۷۸
هانی چنعان محسن
۹ نفر
۸۵۱۹۸۷۵۹۱۳۷۲۰۸۵۸۲
سعدون بدن سلطان۸ نفر
۸۶۱۹۸۹۶۹۱۷۵۶۰۸۶۴۴
حاج محمدحسین
۱۲ نفر
۸۷۱۷۴۰۲۸۸۷۶۹۰۸۷۸۸
حاج جبارحسین
۱۴ نفر
۸۸۱۷۵۴۶۵۶۴۱۲۰۸۸۱۳
عبودحسین علی
۷ نفر
۸۹۱۷۵۴۷۴۵۵۴۷۰۸۹۶۷
رستم حسین علی
۵ نفر
۹۰۱۷۵۷۴۱۰۲۸۷۰۹۰۹۸
جوادبن لفته حسین
۳ نفر
۹۱۱۷۵۰۴۳۸۲۱۶۰۹۱۲۱
حسین عبد چنعان
۱۰ نفر
۹۲۱۹۸۸۹۷۲۲۷۲۰۹۲۰۹
فیصل خلاف مکلف
۶ نفر
۹۳۱۹۸۷۶۵۷۸۷۱۰۹۳۰۱
مهدی کاظم نعمه
۷نفر
۹۴۱۷۵۵۹۱۰۲۸۳۰۹۴۳۶
خلف بشیرچنعان
۱۲ نفر
۹۵۱۹۸۹۴۰۶۳۱۹۰۹۵۱۳
جاسم خلف مکلف
۳ نفر
۹۶۱۹۸۹۶۸۸۴۶۲۰۹۶۳۹
اقبال عبدالصاحب
۴ نفر
۹۷۱۹۸۹۳۰۶۴۱۱۰۹۷۸۲
محسن عبدالصاحب

۵ نفر
۹۸۱۷۵۰۶۵۲۸۸۹۰۹۸۴۷
سعیدحبیب شعلان
۲ نفر
۹۹۱۹۸۹۰۱۰۵۸۱۰۹۹۹۱
سعیدبن محمدکریم ب
۶ نفر
۱۰۰۱۹۸۹۴۷۰۹۹۸۱۰۰۵۵جباربن خلف المکلف
۷ نفر
۱۰۱۱۷۵۱۶۶۳۸۶۸۱۰۱۳۳
کاظم حسن حنتوش
۷ نفر
۱۰۲۱۹۸۹۲۶۴۴۲۵۱۰۲۰۲
منصورخلف المکلف
۲ نفر
۱۰۳۱۷۵۰۸۴۲۰۶۸۱۰۳۲۹
کریم حسن علی
۱۱ نفر
۱۰۴۱۹۸۹۰۷۳۱۵۸۱۰۴۱۷
خالد رحیم حمادی
۴۸ نفر
۱۰۵۱۷۵۰۸۶۶۳۰۷۱۰۵۳۵
علی حمیدمحسن
۷ نفر
۱۰۶۱۷۵۴۸۳۷۳۳۶۱۰۶۸۹
عبدالزهرا عوده
۷ نفر
۱۰۷۱۷۵۴۸۸۳۱۹۲۱۰۷۹۲
عباس جبارشلش
۳ نفر
۱۰۸۱۷۵۴۸۰۱۴۱۲۱۰۸۶۵
یعقوب بن چخیور
۸ نفر
۱۰۹۱۷۵۴۸۰۱۴۱۲۱۰۹۷۱
عیدی عبدالرضا مطر
۱۲ نفر
۱۱۰۱۹۸۷۵۹۶۱۲۹۰۴۲۴۹رحیم خلیفه علی۲ نفر
۱۱۱۱۷۵۰۸۶۳۵۴۵۱۱۱۱۶
بیت علی مطر
۱۷ نفر
۱۱۲۱۷۵۷۲۸۲۹۸۱۱۱۲۴۸
طاهرحسین مطر
۴ نفر
۱۱۳۱۷۵۷۲۲۰۲۶۷۱۱۳۴۷
امیرشلش قاسم۷ نفر
۱۱۴۱۷۵۴۷۹۹۱۴۰۱۱۴۴۹
یعقوب بنات شلش۵ نفر
۱۱۵۱۷۵۱۳۰۰۲۴۳۱۱۵۸۱
سعیدعاصی علی
۱۴ نفر
۱۱۶۱۷۵۴۹۲۸۶۱۷۱۱۶۱۳
اشراتی شلش
۳ نفر
۱۱۷۱۷۵۴۷۱۱۸۲۰۱۱۷۶۲
عیسی وحمید حسن م
۸ نفر
۱۱۸۱۷۵۳۵۱۷۳۰۳۱۱۸۴۶
اسکندر حسن مطر
۶ نفر
۱۱۹۱۹۸۰۰۰۳۹۶۳۱۱۹۶۹
محمد زایرکریم
۶ نفر
۱۲۰۱۹۸۹۲۲۱۴۳۲۱۲۰۷۸
مجید زایرکریم
۲۱ نفر
۱۲۱۱۹۸۷۷۰۹۴۹۷۱۲۱۷۵
حیدرناصرقنادسرتیب
۳ نفر
۱۲۲۱۷۵۴۸۱۲۸۵۶۱۲۲۸۲
علی لفته لازم
۴ نفر
۱۲۳۱۹۸۸۹۷۰۶۶۰۱۲۳۶۷
جعفر کاظم المزبان
۴ نفر
۱۲۴۱۷۵۵۹۶۷۵۸۶۱۲۴۳۶
گاطع نعمه المزبان
۵ نفر
۱۲۵۱۷۵۴۳۳۶۸۳۳۱۲۵۴۸
بیت رحیم چفیت
۳ نفر
۱۲۶۱۹۸۹۳۸۵۹۶۶۱۲۶۹۷
حسن خلیفه علی۳ نفر
۱۲۷۱۹۸۷۵۹۶۱۲۹۰۴۲۴۹
سعیدخلیفه علی
۳ نفر
۱۲۸۱۷۵۵۶۹۹۶۴۶۱۲۸۳۵

محمودخلیفه علی
۲ نفر
۱۲۹۱۹۸۷۶۷۶۴۱۶۱۲۹۹۴
طالب صالح سرتیب۶ نفر
۱۳۰۱۹۸۹۵۳۳۹۸۱۱۳۰۴۸
فوادصیهود الکاظم۱ نفر
۱۳۱۱۹۸۹۳۷۳۸۸۷۱۳۱۶۹
مهدی حیال کاظم۴ نفر
۱۳۲۱۷۵۴۶۸۱۰۳۴۱۳۲۳۴
خلف محسن صبح۳ نفر
۱۳۳۱۷۵۳۵۳۱۵۴۳۰۵۴۴۸
محمدعیدان العماره۳ نفر
۱۳۴۱۷۵۶۰۰۸۴۵۰۱۳۴۲۲
پیمان عزیزعباس علی۱ نفر
۱۳۵۱۹۸۹۲۱۰۹۲۹۰۴۴۶۲
مطرجبار صالح فراگ۵ نفر
۱۳۶۱۹۸۹۲۱۰۹۲۹۰۴۴۶۲
جاسم محمدصمصام۳ نفر
۱۳۷۱۹۸۹۲۱۰۹۲۹۰۴۴۶۲
خلف صالح الفراگ۳ نفر
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰۱۹۸۹۰۳۱۵۴۴۱۴۰۹۲
خالدیبارنعمه رسن
۶ نفر
۱۴۱۱۷۵۰۸۳۴۸۰۴۱۴۱۲۴
مجیدبن عباس علی س
۲ نفر
۱۴۲۱۷۵۴۸۵۴۹۷۴۱۴۲۰۶
رضا بن سعدون محیی
۳ نفر
۱۴۳هادی محسن البندر۹ نفر
۱۴۴۱۹۸۹۵۳۲۳۵۷۱۴۴۸۵
حسن کریم غضبان
۲ نفر
۱۴۵۱۷۵۶۹۶۸۰۷۱۱۴۵۲۶
حمیدوحسن محسن بندر
۱۱ نفر
۱۴۶۱۷۵۴۵۴۴۵۹۱۱۴۶۹۰
علی حسین عیدان۲ نفر
۱۴۷۱۸۱۹۴۵۱۸۵۲۱۴۷۰۱
حاج فریدخلیفه العلی
۲ نفر
۱۴۸۱۷۴۱۵۷۷۷۳۱۱۴۸۵۶
خلف رمضان چفیت
۴ نفر
۱۴۹۱۹۸۹۲۹۵۱۳۴۱۴۹۸۱عبدالکریم بن عیسی محمد۱۵ نفر
۱۵۰۱۹۸۸۲۴۹۴۹۱۱۵۰۲۷
بیت حسین محمدالکاظم۱۳ نفر
۱۵۱۱۹۸۹۵۳۳۶۸۱۱۵۱۶۱
قاسم بلی۵ نفر
توضیحپرداخت کاملعدم پرداختعدم حضور

……………………………………………………………………. پرداخت آنلاین حق عضویت صندوق باکلیه کارتهای عضو شتاب ………………………………………………………………………..

 

 

ضمن عرض ادب خدمت شما کاربران گرامی ; درصورت مشاهده هرگونه خطاء در مطالب فوق مارادرجریان بگذارید.ضمنا با پیشنهادوانتقادخودماراهمیاری فرمائید.

 

 

  نام شما (الزامی)

  پیام شماوشماره تماس

  Print Friendly, PDF & Email

  بازدیدها: ۲۹۸۴

   حق نشر © انتشار نوشته هاي اين وبگاه در سايت ها و نشريات تنها با ذکر نام و درج لينک مجاز است.
  طراحي شده توسط گروه علی دهقان